Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/evence/domains/e-vence.nl/public_html/lib/class_mysql.php on line 41

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/evence/domains/e-vence.nl/public_html/lib/class_content.php on line 84
Algemene voorwaarden - E-vence C.V.

Algemene voorwaarden

1. Definities

 • Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van
  producten en diensten van E-vence wordt gesloten
 • Overeenkomst: elke wederzijdse acceptatie, schriftelijk of per electronic mail bevestigd, van levering van één of meer producten of diensten van E-vence.
 • E-vence: E-vence vertegenwoordig door R. Harms, gevestigd op het adres: Thorbeckelaan 29 te Kampen en bekend onder het KVK nummer: 05074327 (te Zwolle).

2. Toepasselijkheid

 • Voor zover daarvan in onderlinge overeenstemming tussen partijen niet schriftelijk is afgeweken, zijn onderstaande artikelen van toepassing op elke aanbieding, opdracht of overeenkomst van of met E-vence.
 • Algemene voorwaarden van opdrachtgever dan wel derden zijn voor E-vence niet bindend en
  niet van toepassing.

3. Aanbieding en acceptatie

 • Alle offertes en prijsopgaven zijn geheel vrijblijvend.
 • Een aanbieding of offerte gedaan door E-vence heeft een geldigheidsduur van 14 dagen, tenzij anders vermeld wordt.

4. Aanvang van de overeenkomst

 • Een overeenkomst komt tot stand op de dag dat aan een van de volgende voorwaarden is voldaan:
  • Het volledig door de opdrachtgever ingevulde en ondertekende contract voor afname van het betreffende product of de betreffende dienst is door E-vence ontvangen.
  • Het staat partijen vrij om de totstandkoming van de overeenkomst met andere middelen te bewijzen.

 

  • Aanvullingen en wijzigingen van de overeenkomst kunnen slechts en uitsluitend schriftelijk geschieden.

5. Duur en beëindiging

 • De overeenkomst wordt aangegaan voor een periode als door partijen overeengekomen. Indien geen bepaalde termijn is overeengekomen geldt een duur van 1 jaar.
 • De duur van de overeenkomst wordt telkens stilzwijgend verlengd voor de duur van de oorspronkelijke periode doch niet langer dan 1 jaar, tenzij opdrachtgever of E-vence de overeenkomst schriftelijk beëindigt met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand voor het einde van de betreffende periode.
 • E-vence kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen indien opdrachtgever aan een of meer van zijn verplichtingen jegens E-vence niet, niet behoorlijk of niet volledig voldoet of daarmee in strijd handelt.
 • E-vence heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, surséance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer over zijn vermogen heeft verloren. Laatstgenoemde partij heeft alsdan geen recht op enige schadevergoeding.
 • Onverminderd het bepaalde in artikel 13 heeft E-vence het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen indien:
  • Opdrachtgever oneigenlijk gebruikmaakt van Internet
  • Opdrachtgever informatie verspreidt die in strijd is met (inter)nationale wet- en regelgeving;
  • Opdrachtgever informatie verspreidt die in strijd is met de algemeen aanvaarde normen en waarden;
  • Opdrachtgever informatie verspreidt die discriminerend is ten aanzien van uiterlijk, ras, religie, geslacht, cultuur, afkomst of anderszins kwetsend genoemd kan worden.

6. Levering en leveringstijd

 • De levering van het betreffende product of de betreffende dienst geschiedt zo spoedig mogelijk na aanvang van de overeenkomst (zie artikel 4), of op een later af te spreken tijdstip.
 • Indien overschrijding van de afgesproken levertijd dreigt zal dit zo spoedig mogelijk worden medegedeeld. In geval van overmacht aan de zijde van E-vence zal de termijn worden verlengd met de termijn van die overmacht. Excessieve overschrijding van de levertijd kan beschouwd worden als een grond tot ontbinding van de overeenkomst.

7. Overmacht

 • Onder overmacht met betrekking tot de overeenkomst wordt verstaan al hetgeen daaromtrent in wet en jurisprudentie wordt begrepen.
 • E-vence is niet gehouden aan haar verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. De overeenkomst zal dan worden ontbonden.

8. Tarieven

 • Alle door E-vence opgegeven tarieven op de website, alsmede overeengekomen tarieven zijn exclusief 19% BTW, tenzij anders is vermeld.
 • Alle door E-vence opgegeven tarieven op de website zijn onder voorbehoud van fouten bij het invoeren van deze tarieven op de website. E-vence kan in het geval van een foutieve tariefweergave op de website niet worden verplicht te leveren tegen deze tarieven.
 • E-vence heeft het recht de tarieven te wijzigen. Opdrachtgever is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen tegen de datum van inwerkingtreding van de wijziging, indien de wijziging van de tarieven van toepassing is op de aan de opdrachtgever geleverde diensten. De opzegtermijn (genoemd in artikel 5) is in dit geval niet van toepassing.

9. Betalingsvoorwaarden

 • De betalingsverplichting van opdrachtgever gaat in op de dag dat de overeenkomst tot stand komt. De betaling heeft betrekking op de periode die ingaat op de dag van defeitelijke beschikbaarstelling van producten en diensten van E-vence.
 • De ter zake van de overeenkomst verschuldigde vergoeding is exclusief eventueel andere uit wettelijke voorschriften voortvloeiende heffingen. Opdrachtgever is voorts de vergoedingen die uit deze voorwaarden voortvloeien, verschuldigd.
 • De verschuldigde kosten worden, afhankelijk van de termijn waarvoor de overeenkomst is aangegaan, bij vooruitbetaling in rekening gebracht, en dienen per afgesproken termijn vooraf te worden voldaan per factuur, zo niet behoudt E-vence het recht de presentatie (tijdelijk) stil te leggen.
 • E-vence stuurt opdrachtgever per betalingstermijn een factuur voor de kosten die samenhangen met de overeenkomst.
 • Indien opdrachtgever niet binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur heeft betaald, wordt dit aan opdrachtgever medegedeeld en wordt daarbij een nadere termijn van betaling vastgesteld. Is ook binnen die termijn niet betaald, dan is opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. In dit geval kan E-vence overgaan tot het buiten gebruik stellen van alle geleverde diensten aan de opdrachtgever en het inschakelen van een incassoburo. De kosten die hieruit voortvloeien worden geheel op opdrachtgever verhaald.
 • Indien opdrachtgever van mening is dat de in rekening gebrachte kosten onjuist zijn, kan opdrachtgever de bezwaren binnen 8 dagen na de datum op de rekening aan E-vence kenbaar maken.
 • Na ontvangst van het bezwaar zal de E-vence een onderzoek instellen naar de juistheid van het factuurbedrag.

10. Eigendomsvoorbehoud

 • Het ontwerp van door E-vence vervaardigd materiaal is en blijft eigendom van E-vence. Het materiaal zelf is eigendom van opdrachtgever.

11. Aansprakelijkheid

 • E-vence is bij haar activiteiten afhankelijk van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waar E-vence weinig of geen invloed op kan uitoefenen. E-vence kan derhalve op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit de relatie met E-vence of het verbreken ervan ongeacht of de schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met E-vence.
 • In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is E-vence slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding, d.w.z. vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie. Iedere aansprakelijkheid van E-vence voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.
 • Opdrachtgever vrijwaart E-vence voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden terzake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatig, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan opdrachtgever geleverde producten en diensten van E-vence.
 • Gezien het op het Internet grote aantal knooppunten met menselijke tussenkomst, het gebruik van lokale netwerken en draadloze communicatie, moet men rekening houden met het feit dat de informatie verkregen of verzonden via het Internet vrij toegankelijk is. E-vence kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie. E-vence is niet aansprakelijk voor beveiliging of misbruik door derden van de gegevens die worden opgeslagen.
 • Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade die E-vence mocht lijden ten gevolge van een aan opdrachtgever toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst en deze voorwaarden.
 • Wijzigingen in de gegevens van opdrachtgever dient opdrachtgever direct schriftelijk mede te delen aan E-vence. Als opdrachtgever dit niet doet, is opdrachtgever aansprakelijk voor eventuele schade die E-vence als gevolg daarvan lijdt.

12. Overdracht van rechten en verplichtingen

 • Partijen zijn niet gerechtigd hun rechten of plichten voortvloeiende uit een overeenkomst aan derden over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de wederpartij.

13. Buitengebruikstelling

 • E-vence heeft het recht geleverde producten en diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien opdrachtgever terzake van de overeenkomst een verplichting jegens E-vence niet nakomt dan wel in strijd handelt met deze algemene voorwaarden. E-vence zal opdrachtgever hier van te voren over inlichten, tenzij zulks in redelijkheid niet van E-vence kan worden verlangd. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan.
 • Tot indienststelling wordt weer overgegaan indien opdrachtgever binnen een door E-vence gestelde termijn zijn verplichtingen is nagekomen en een terzake vastgesteld bedrag voor herindienststelling heeft voldaan.

14. Reclame

 • Opdrachtgever dient ter zake van waarneembare gebreken uiterlijk 8 dagen na levering schriftelijk te reclameren, bij gebreke waarvan elke aanspraak jegens E-vence vervalt.
 • Reclame ter zake van onzichtbare gebreken dient schriftelijk te geschieden door middel van een aangetekende brief binnen 8 dagen nadat het gebrek is geconstateerd, geconstateerd had kunnen worden of had behoren te worden geconstateerd. Gebeurt dit niet dan vervalt elke aanspraak en aanzien van E-vence.
 • Indien reclame gegrond is worden de geleverde producten of diensten na overleg aangepast, vervangen of vergoed.
 • Reclame schort de verplichtingen van opdrachtgever niet op.

15. Betreffende Hosting diensten

 • Hosting accounts, servers en domeinnamen mogen alleen gebruikt worden voor legale doeleinden (uitgaande van de Nederlandse wetgeving). E-vence neemt geen verantwoordelijkheid voor de informatie geplaatst door opdrachtgever op de server. De opdrachtgever is geheel verantwoordelijk voor de informatie die op de server geplaatst wordt. De inhoud en strekking van de tekst en images mogen in geen geval discriminerend of anderszins aanstootgevend zijn, zulks ter beoordeling van E-vence. Zogenaamde 'warez' sites en/of andere sites met illegale software zijn ook niet toegestaan.
 • Het gebruik van scripts en andere programma`s op de servers van E-vence is toegestaan, zolang dit het functioneren van de server niet in gevaar brengt. Dit ter beoordeling van E-vence. Ook verklaart de opdrachtgever nooit handelingen op onze servers te verrichten die schade kunnen aanrichten.
 • Het versturen van ongevraagde reclame-emails (SPAM) via de servers van E-vence is niet toegestaan evenals het versturen van ongevraagde reclame-emails voor een website/domeinnaam die door E-vence wordt gehost. Na een waarschuwing kan dit er toe leiden dat de domeinnaam, hosting account of server van opdrachtgever buiten gebruik wordt gesteld of in zijn geheel wordt verwijderd.

16. Wijziging van de voorwaarden

 • E-vence behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 • Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 14 dagen na bekendmaking van de wijziging.
 • Indien opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst ontbinden tegen deze datum.

17. Geschillenregeling en toepasselijk recht

 • Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zal E-vence en opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.
 • Op deze voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.


Opgemaakt: 22-11-2005
Gewijzigd: 10-06-2006


Downloaden

Er zijn momenteel geen downloads
beschikbaar.

Informatie

Heeft u vragen over onze
Algemene voorwaarden?
Neemt u contact op.